CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :26-06-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
26-06-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-06-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
264
24-06-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
218
23-06-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
219
22-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
261
21-06-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
245
20-06-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
255
19-06-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
246
18-06-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đắc Lắc224
17-06-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
245
16-06-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum264
15-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
255
14-06-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
247
13-06-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
253
12-06-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
218
11-06-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
232
10-06-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Phú Yên233
09-06-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
240
08-06-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
239
07-06-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
258
06-06-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
251
05-06-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
254
04-06-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
275
03-06-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
282
02-06-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
225
01-06-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
230
31-05-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
217
30-05-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
266
29-05-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
269
28-05-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
239
27-05-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
279
26-05-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251